obrázek podtržení
O alianci CoreArm

Aliance CoreArm...
Tak zní jméno, které naši předkové vyvolávali v temných jeskyních, na loukách, v lesích a na pláních jedné malinké planety, nazývané nijak jinak než X_Core. V dávných dobách byl lid této planety sjednocen, avšak rozdělil je nález Kruhu Předků, který našli dva bratři, vůdcové dvou větších vesnic. Nikdo z nich nevěděl k čemu to slouží,ale každý z nich měl své představy o ukázce své moci a tak se stalo že se planeta rozdělila na dva znepřátelené spolky. Jeden z nich se nazýval Core a druhý byl pojmenován Arm.

Každá ze stran zbudovala pevnost přesně ve vzdálenosti pětiset metrů od oné kulaté věci a začali se vést o tento artefakt války nejprve menšího ražení, které postupně nabírali na síle. Jednoho parného rána, kdy proti sobě stály znovu připraveny armády k útoku, se "to stalo". Oba z velitelů armád vydali povel k útoku. Pěšáci běželi vstříc nepříteli jako dvě masy valící se lávy proti sobě. Avšak najednou všichni zastavili...

Kruh se začal záhadně otáčet. Všichni čekali co se stane. Každý, velitelů nevyjímaje, sledoval otáčení toho kruhu a sledoval tu krásu pln strachu. Najednou se všechny ty symboly rozsvítili a z kruhu vyšel modrý proud energie. V tu chvíli se většina lidí zpamatovala a nehledě na přítele nebo nepřítele, začali všichni utíkat. Na místě zůstali jen ti dva vůdcové znepřátelených stran. Chvíle se zdála jako věčnost, když v tom z kruhu vystoupila postava. Šlo o malého mužíčka, ne nepodobného těmto lidem, který se nejprve podíval na jednu, pak na druhou stranu. Vůdcové se na sebe na tu dálku podívali a začali se pomalu přibližovat k onomu tvorovi. Ten jim pokynul ať se postaví jeden vedle druhého před něj. Oba v němém úžasu uposlechli,ač byla situace stále napjatá.

V tu chvíli tvor promluvil: "Vy, když jste sem byli posláni abyste konaly velké činy, jste se zachovali jako by Vám vůbec nezáleželo na budoucnosti Vašeho národa. Vy dva jste byli vybráni jako poslední možná záchrana tohoto lidu. Vy máte společně vést tyto lidi k jejich rozkvětu a chránit je před možným nebezpečím, které číhá hned za touto překážkou." V tu chvíli se onen mužík otočil a ukázal na velkou kruhovou věc která stála za ním a vyhlížela jako oko na tento svět. Poté ještě jednou mávl rukou a kousek od brány se objevilo další zařízení se spoustou znaků. Poté se otočil znovu k těm dvěma a pokračoval ve svém projevu: "Právě vy dva jste předurčeni k tomu abyste vedli své dvě strany ke společnému blahu a porozumění vesmíru. Vy a vaši následovníci musíte chránit tuto planetu a lidi na ní. Toto za mnou je Kruh Předků. Dá se ním cestovat na jiné světy, poznávat nové přátele ale i nepřátele."

Jeho hlas najednou zesílil a přidal tak na důležitosti: "Vám teď náleží úkol jít a sjednotit se s jinými národy, rasami a vytvořit spolek pro ochranu tohoto světa a jeho tajemství. Nyní běžte a šiřte slávu, pokoru a přátelství na jiných světech! Najděte si mocné přátele a s nimi společně zničte ty, kteří neuposlechnou Vašich slov a varování."

Poté hlas utichl, mužík se otočil, mávl rukou, kruh se znovu roztočil a po chvíli se jeho prostor vyplnil znovu tou modrou bariérou. Oba bratři se na sebe mlčky podívali a jen se zbraněmi v ruce vykročili bok po boku do oné záře. Kruh za nimi zmizel. Mužík se podíval po lidech kteří z dálky sledovali ono dění a hlasitým hlasem vykřikl: "Běžte do svých domovů a šiřte, že Vám Prorok přikazuje se znovu sjednotit v jeden národ a společně pracovat na rozkvětu tohoto národa." Poté se kruh znovu rozzářil a Prorok zmizel v modré záři tak, jako oba bratři. Lidé se po nějakém čase uchýlili do svých domovů a i přes veškeré nesváry toto kázání uposlechli. O bratrech již nikdy nikdo neslyšel, avšak oni šířili své společenství na mnoha světech. Nazvali jej CoreArm, jako důkaz spojení dvou mocných sil ve své době. Společenství se postupně rozšiřovalo a upevňovalo si svoje místo ve vesmíru. Jak šla doba,tak se měnily vůdci. Staří umírali a byli nahrazováni mladými, kterým byli předány zkušenosti a moudrost jejich předků.

V nynější době se již vše datuje. Prvním významným datem je duben roku 2007, u kterého je krátký popisek s jasným výkladem: "Počátek aliance". Toho data je vůdcem aliance Boban117, kterého zastupuje v době nepřítomnosti Papista. Ti dva, stejně jako jejich předci, vedou celý spolek dle určitých aliančních pravidel, která sepsali jejich předci. Spolek je stále se rozšiřující s jejich mocí, avšak i někdy se stane že někdo zradí a uprchne. To však nezůstane bez povšimnutí a je vždy potrestán jako vlastizrádce.


Avšak jak Boban117 a Papista říkají: "Stačí se stačí řídit těmito pravidly:

"Ten, kdož má nějaký problém,nechť se nás zeptá na vyřešení."
"Ten, kdož má nějaký nápad, nechť jej přednese celému spolku."
"Ten, kdož by se chtěl přidat do spolku, nechť přednese svůj návrh."
"Ten, kdož se nám znelíbí, bude vyloučen a potrestán!"


Webdesign 2008 by: RC_Web